Leie Põhikooli õpilaste tunnustamise kord

§ 1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine
(1) Kooli kiituskirjaga tunnustatakse 1.-8. klasside õpilasi.
(2) 1.-8 kl õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded „5“, käitumine eeskujulik või hea.
(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
(4) Kõigi nende õpilaste vanematele edastab direktor kooli „Tänukirja“.

§ 2. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine
Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis on “5”, nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on “5”. Õpilane on olnud aktiivne ka antud õppeaine tunnivälises tegevuses (osalenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, vms.). Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.

§ 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine
(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
(2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
(3) Kõigi nende õpilaste vanematele edastab direktor kooli „Tänukirja“.

§ 4. Kooli „Kiituskaardiga“ tunnustamine
(1) Kooli „Kiituskaardiga“ autasustatakse iga õppeveerandi lõpus 1.-9..klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid ja häid tulemusi antud õppeveerandil kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete veerandihinded on „5“ või „4“ ning käitumine ja hoolsus eeskujulik või hea.
(2) Kooli “kiituskaardiga” tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu
(3)Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

§ 5. Direktori käskkirjaga tunnustamine
(1) Leie Põhikooli direktor tunnustab oma käskkirjaga õpilasi, kes on saavutanud Viljandimaa kooliõpilaste aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, konkurssidel, jms 1.-3. koha või on eraldi leidnud äramärkimist.
(2) Käskkirjaga kaasneb meene, kus on kasutatud kooli sümboolikat

§ 6. Kooli autahvlile kandmine
(1) Kooli autahvlile kantakse 1.-9. kl õpilased, kes on saavutanud väga häid ja häid tulemusi antud õppeveerandil kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete veerandihinded on „5“ või „4“ ning käitumine eeskujulik ja hoolsus hea või eeskujulik
(2) Kooli autahvlile kandmise otsustab kooli õppenõukogu.
(3)Ettepaneku õpilase õpilase autahvlile kandmiseks teeb klassijuhataja.

§ 7. Leie Laenu- ja Hoiuühistu rahaline preemia
(1) Leie Laenu- ja Hoiuühistu autasustab rahalise preemiaga (500 EEK) ühte põhikooli lõpetajat, kellel on kõige paremad aasta – ja lõpueksamihinded antud klassis
(2) Põhikoolilõpetaja Leie Laenu- ja Hoiuühistu rahalise preemiaga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu

§ 8. LC Kolga-Jaani rahaline preemia
(1) LC Kolga-Jaani autasustab õppeaasta lõpus rahalise preemiaga (preemiafond 1000 EEK) ühte või mitut põhikooli õpilast, keda on leidnud tunnustust Viljandimaa kooliõpilaste aineolümpiaadil
(2) Põhikooliõpilase(õpilaste) tunnustamise LC Kolga-Jaani rahaline preemiaga otsustab kooli õppenõukogu

Comments are closed.