Leie Põhikooli päevakava

Kinnitatud direktori kk nr. 1-4/1   3.09.2013
Päevakava koostatakse ja kinnitatakse vastavalt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §
25 lg 6 ja määruse Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 8.
1. Üldosa
1.1 Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse.
1.2 Päevakava osa on tunniplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele.
1.3 Tunniplaan avaldatakse kooli kodulehel http://www.leie.vil.ee/
2. Ettevalmistus koolipäevaks
2.1 Koolimaja uksed avab kell 7.45 majaperenaine, kes võtab vastu saabuvad õpilased
2.2 Õppetöö algab koolis kell 8.30.
2.3 Õppetunni pikkus on 45 minutit.
2.4 Õpilased saabuvad koolimajja alates kell 8.00.
2.5 Õpetaja on kohal vähemalt 10 minutit enne oma esimese tunni algust.
3. Õppetöö
3.1 Õppetunni algusest ja lõpust annab märku koolikell.
3.2 Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.
3.3 Õppetunnid toimuvad järgmise graafiku ja tunniplaani järgi:
1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
4. tund 11.15 – 12.00
5. tund 12.30 – 13.15
6. tund 13.25 – 14.10
7. tund 14.20 – 15.05
8. tund 15.10 – 15.55
3.4 Vahetundide pikkus on 10 minutit ning söögivahetunni pikkus 30 minutit.
4. Söömine
4.1 1.- 9. kl. õpilased söövad pärast 4.õppetundi kell 12.00-12.30.
4.3 Õpilased viib sööma õpetaja.
5. Pikapäevarühma tegevus
5.1 Pikapäevarühm tegutseb kõikidel koolipäevadel 1.- 6. kl õpilastele, sõltuvalt nädalapäevadest ja  tunniplaanist  kell 12.30 – 15.30. Pikapäevarühma ajaline plaan kooli kodulehel: http://www.leie.vil.ee/
5.2 Pikapäevarühma õppetööst vaba tegevus toimub Leie Noortekeskuses või õues õpetaja järelevalve all.
5.3 Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine kell 14.10, mille eest tasub kohalik omavalitsus.
6. Huvitegevus
6.1 Huviringide tegevus toimub vastavalt huviringide graafikule kell 13.25 – 19.00
6.2 Huviringide toimumisajad on avaldatud kooli kodulehel http://www.leie.vil.ee/
6.3 Ringijuht teavitab õpilaste kooli esindamisest vallas/maakonnas/vabariigis klassijuhatajat ning kooskõlastab kooli direktoriga.
6.3 Kokkuleppel kooli direktoriga võib üritusi korraldada koolimajas kuni 21.00. Erandkorras ülekoolilisi üritusi kuni kell 22.00.
7. Korrapidamine
7.1 Üldkorrapidaja- õpilane tuleb kooli 8.00 ja avab klasside uksed 8.15
7.2 Koolipäeva korrapidamist aitavad korraldada graafikujärgsed üldkorrapidaja – õpilased, õpetajad (sätestatud kooli kodukorras http://www.leie.vil.ee/)
7.3. Klassikorrapidaja hoolitseb puhtuse ja korra eest klassis. Peale viimast ainetundi annab korrapidaja koristatud klassiruumi (tahvel puhas,aknad suletud,toolid üles tõstetud) üle aineõpetajale, kus antud tund toimus.
7.4. Korrapidaja-õpetaja vastutab koolipäeva rahuliku möödumise ning korra  eest vahetundidel võimlas,  vastavalt direktori poolt koostatud graafikule.
8. Koolimajast lahkumine ja uste sulgemine
8.1 Õpilased lahkuvad koolist 15 minuti jooksul peale tundide, huviringide või pikapäevarühma lõppu.
8.2 Koolimaja uksed ja õpetajate toa ukse lukustab vastutav koristaja
8.3 Üldjuhul maja uks suletakse kell 19.00.
8.4 Õhtuste ürituste ajal vastutab kooli ukse avamise, sulgemise, korrapidamise ja turvalisuse eest ürituse korraldaja.
8.5 Peale õhtuste ürituste lõppu jälgib koristajatest personal, et kõik tuled on kustutatud, veekraanid suletud, uksed lukustatud.
8.6 Koolihoone valvesüsteemi toimimise ja maha võtmise eest vastutab majaperenaine või erandjuhul isik, kes on temale kinnitatud parooliga ruumi sisenenud või lahkunud. Majaperenaine reageerib ka öötundidel käevitunud valvesignalisatsioonile.

Comments are closed.