Leie Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord. Avaldus

Leie Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Kinnitatud direktori kk 20.11.2012 nr 1-4/5

1. Üldsätted
1.1 Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.
1.2 Õpilaste kooli vastuvõtmise kord ja vastuvõtu  avalduse vorm (lisatud  1 lehel)  on avalikustatud kooli kodulehel http://www.leie.vil.ee/

2. Kooli vastuvõtmine
2.1 Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele  Leie Põhikool  on elukohajärgne kool. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid isikuid.
2.2 Vastuvõtu taotlusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada kooli tööpäeviti kella 9.00 – 15.00.
2.3 Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.
2.4 Ühest koolist teise üleminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega ja tema vanemaga/seadusliku esindajaga.
2.5 Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.
2.6 Kooli nimekirja arvatud õpilasele klassi määramise erijuhtudel toimib kool haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.
2.7 Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral ei pea õpilase vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

3. Vastuvõtu tingimused
3.1 Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/seaduslik esindaja kirjaliku taotluse, millele lisab:
3.1.1 õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID – kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3.1.2 enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3.1.3 õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle
olemasolul (tervisekaart edastatkse Tiiu-Mall Lutsari Perearstikeskusesse);
3.1.4 foto õpilaspiletile;
3.1.5 koolivalmiduse kaardi (1. klassi astuja);
3.1.6 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (v.a 1. klassi astuja);
3.1.7 ametlikult kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta ja  õpilasraamatu väljavõtte kui taotlus esitatakse pärast õppeveerandi lõppu (v.a 1. klassi astuja);
3.1.8 ametlikult kinnitatud klassitunnistuse, õpiõpilasraamatu väljavõtte ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega- kui taotlus esitatakse õppeveerandi kestel (v.a 1. klassi astuja).
3.2 Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb p. 3.1 alapunktides 3.1.6-3.1.8  nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
3.3 Kooli 1. klassi vastuvõtmisel:
3.3.1 on sisseastuja reeglina koolikohustuslikus  vanuses. Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsme aastaseks;
3.3.2 sisseastuja võib olla ka noorem kui seitse aastat, kui lapsevanem/seaduslik esindaja avaldab selleks soovi ja laps on saanud jooksva aasta 30. aprilliks kuue aastaseks ning kui laps vastab kooliküpsuse nõuetele ja klassis on vabu kohti;
3.3.3 eeldatakse sisseastuja kooliküpsust;
3.3.4 kooli astuja peab olema läbinud arstliku kontrolli;
3.3.5 on lapsevanemal/seaduslikul esindajal õigus taotleda vastavalt nõustamis- komisjoni otsusele koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe aasta võrra.
3.4 Kooli õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, järgmistel juhtudel:
3.4.1 välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
3.4.2 isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3.4.3 isiku puhul, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.
3.5 Õppenõukogu otsusest teatatakse avalduse esitajale kirjalikult ja vastuvõtmise otsus vormistatakse direktori käskkirjaga.

4. Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine
4.1 1. klassi astujat ja tema vanemat/seaduslikku esindajat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest koheselt pärast taotluse esitamist.
4.2 Õpilast ja tema vanemat/seaduslikku esindajat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ja vestluse läbiviimist.

5. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel
5.1 Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lg 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Comments are closed.