Leie Põhikooli kodukord                   ÕN nr 6  30.08.2010

                                                          dir kk nr 1-4/4 31.01.2011

                                                          ÕN nr 7 30.08.2012(täiendatud)

                                                          ÕN nr 6 30.08.2013 (täiendat

                                                          ÕN nr2  14.11.2018 (täiendatud)

 

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel. Kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 2 alusel.

Üldsätted

Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS § 68     lg 1); Kooli kodukord on avalikustatud kodulehel http://www.leie.vil.ee/

Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on õpilase käitumise hindamise aluseks. Nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras põhikooli riikliku õppekava (edaspidi PRÕK) § 19 lg 5 alusel;

Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised punktid:

Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, nendest teavitamise ning aset leidnud juhtumite lahendamise kord (PGS § 44 lg 2, § 91 lg 4);

Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilase hinnetest ja talle antud hinnangutest (PGS § 89 lg 8);

Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 1 ja 2);

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele (sotsiaalministri määrus nr 36 27.03.2001 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 9);

Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3);

Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9);

Õpilase õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (PGS § 40 lg 2);

Õpilase ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanema teavitamine õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas (PGS § 55 lg 4);

Kooli hoiule antud esemete hoidmise ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5).

1. Kooli päevakava

1.1. Leie Põhikoolis on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppeekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tööplaanile; õppetöö nädal on viiepäevane.

1.2. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit ning söögivahetund 30 minutit;

Tundide päevakava:

  1. 30 – 9.15
  2. 25 – 10.10
  3. 20 – 11.05
  4. 15 – 12.00
  5. 30 – 13.15
  6. 25 – 14.10
  7. 20 – 15.05

Söögivahetund on 30 min: 1. -9. kl kell 12.00 – 12.30

1.3. Õppetund on koolis prioriteetne õppetöö vorm. Õpilastel ei ole õigus segada kaasõpilaste ega õpetajate tööd tunnis. Õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja;

1.4. Tunnis keskendutakse õppetööle ega tegeleta kõrvaliste asjadega. Õpilasel pole lubatud kasutada tunnis nutiseadmeid (telefonid on välja lülitatud või režiimil) va õpetaja loal. Antud keelust üleastumise korral võtab aineõpetaja õpilaselt tehnilise vahendi ning tagastab selle õppetunni lõpus. Korduva keelust üleastumise korral viiakse telefon klassijuhataja või direktori kätte ja tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus;

1.5. Õppe- ja käitumisprobleemidega õpilaste tarvis on koolis välja töötatud tugi- ja mõjutusmeetmete süsteem. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest annab klassijuhataja lapsevanemale teada nende rakendamise päeval (vt lisa1);

1.6. Õpilast esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem või eestkostja ning koolis õpilasesindus esinduse põhimääruses sätestatud ulatuses;

1.7. Kui õpilane rikub tunnis korda nii, et õpetajal on võimatu tunnitööd jätkata, on õpetajal õigus õpilane tunnist kõrvaldada. Tunnist kõrvaldatud õpilane jätkab iseseisvalt tunnitööd kooli direktori kõrvalkabinetis või raamatukogus. Aineõpetaja teavitab õpilase tunnist kõrvaldamisel direktorit. Iseseisvat tunnitööd hindab tunni lõpus aineõpetaja. Kui õpilasel on kodused tööd tegemata võib õpetaja jätta õpilase peale tunde täiendavale õppetööle (PGS § 58 lg 3 p 7);

1.8. Erandjuhul on võimalik pidevalt tunni korda rikkuvale õpilasele kohaldada ajutine õppes osalemise keeld (10 õppepäeva) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (PGS § 58 lg 3 p 12)

2. Kooli õppetegevuses osalemine

2.1.  Kooli õppetegevuse aluseks on kooli õppekava;

2.2. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda talle kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes;

2.3. Koolivälised ühisüritused, matkad, olümpiaadid, õppekäigud, spordivõistlused on õppetöö üks osa.  Kui õpilast on valitud mõnes valdkonnas kooli esindama, siis nendest osavõtt on kohustuslik;

2.4. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjusel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on:

– ilmastikutingimused, läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud

(e Koolis tähis „V” vabandatavad põhjused);

– olulised perekondlikud põhjused (e Koolis tähis „V” – vabandatavad põhjused);

– õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine (e Koolis tähis „H“);

– kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, (e  Koolis tähis „L” – lubatud direktsiooni poolt, kooliga seonduv);

2.5. Enne koolipäeva lõppu õppetöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane luba igalt aineõpetajalt eraldi ja teavitab sellest klassijuhatajat. Eelduseks lapsevanema teade õpilase päevikus, e-koolis, e-kiri või telefoni teel;

2.6. Õpetaja märgib toimunud õppetundides puudujad e-kooli (e Koolis tähis “-“);

2.7. Klassijuhataja märgib e-kooli puudutud tundide juurde vanematelt ja koolist saadud teabe põhjal puudumiste põhjused;

2.8. Õppetundidest mõjuva põhjuseta puudumise tähis on „P” (põhjendamata puudumine, omamata selleks õigust);

2.9. Kui vanem soovib, et laps oleks kehalise kasvatuse tunnist füüsilisest tegevusest tervislikel põhjustel vabastatud, esitab õpilane vanema kirjaliku tõendi kehalise kasvatuse õpetajale enne tunni algust. Pikemaajalise vabastuse korral on vajalik arsti poolne teavitus õpilase kehaliseks tegevuseks;

2.10. Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes ühte või mitut Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikes 3 sätestatud meetmetest. Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool meetmete rakendamiseks kohaliku omavalitsuse (Viljandi Vallavalitsuse) poole;

 

2.11. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta;

2.12. Kui õpilasel on vajadus (perereis, võistlused jms) viibida eemal õppetööst pikema perioodi jooksul, tuleb enne eemalviibimist esitada kooli direktorile põhjendusega avaldus. Kui avaldus rahuldatakse, koostab õpilane aineõpetajale kava, kuidas vältida mahajäämist õppetöös;

2.13. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui +19 kraadi, ja võimlas, kus õhutemperatuur on madalam kui +18 kraadi;

2.14. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 kraadi ja madalam 1.-6. klassis ning -25 kraadi ja madalam 7.-9. klassis;

2.15. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi;

2.16. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 kraadi, 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

3. Hindamine

3.1. Õpilase käitumise hindamise aluseks koolis on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine;

3.2. Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord on kehtestatud Leie Põhikooli hindamisjuhendiga. Hindamisjuhend on avalikustatud Leie Põhikooli kodulehel;

3.3. Õpilase õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta või ainekursuse algul. Klassi- või aineõpetaja selgitab trimestri või ainekursuse alguses õpilasele, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvõtteid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Klassi- või aineõpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning koostööd teiste õpetajatega;

3.4. Õpetaja peab õpilase hindamisel olema objektiivne. Kui õpilane ja õpetaja jäävad hindamise osas lahkarvamusele, on neil lahenduse leidmiseks õigus pöörduda direktori poole;

3.5. Õpilasel ja lapsevanemal/eestkostjal on õigus saada hinnete kohta teavet õpetajatelt ja klassijuhatajalt. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lapsevanematele klassi lapsevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Arvestuslikud hinded ja protsessihinded tehakse lapsevanemale teatavaks e-koolis, kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel ja e-koolis.

4. Toitlustamine

4.1. Koolis toitlustatakse kõiki õpilasi kooli sööklas. 1.-9. klassini tasub kõigi õpilaste toitlustamise eest vallavalitsus. Vallavalitsus tasub ka pikapäevaõpilaste toidu eest;

4.2. Söökla kasutaja täidab hügieeninõudeid, järgib lauakombeid ja koristab laualt nõud.

5. Kooli territoorium, ruumid ja vara

5.1. Õpilasel on õigus koolipäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda ainult klassijuhataja, aineõpetaja või juhtkonna loal;

5.2. Üleriided ja välisjalatsid jätab õpilane kooli garderoobi. Oma isiklike asjade eest vastutavad õpilased ja kooli töötajad ise;

5.3. Kool on ametiasutus ja sellest lähtuvalt valivad õpilased ja töötajad õppetööks sobiva riietuse. Oluline on hoolitsetud ja korrektne välimus. Õpilane ei riietu ebasündsalt, ei kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi, ei kanna solvava ja/või sobimatu sümboolikaga riietust. Soeng on hoolitsetud. Ehteid minimaalselt, sobivad riietusega ja need ei sega õppetööd ning vastavalt ainetunnile oleks täidetud ohutusnõuded. Meik ja küünelakk märkamatud;

5.4. Kehalise kasvatuse tundides peab kandma spordiriietust ja spordijalanõusid lähtudes tunni läbiviimise kohast. Pikad juuksed on kinni pandud. Peale kehalise kasvatuse tunde tuleb end pesta;

5.5. Pidulikel üritustel valib õpilane oma riietuse ja jalanõud vastavalt ürituse eesmärgile ja etiketile;

5.6. Õpilane kannab kooli ruumides vahetusjalatseid, mis ei kahjusta põrandat;

5.7. Võimlas, loodusainete, tööõpetuse- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid;

5.8. Õpilased saavad koolis arvutit kasutada kooli arvutiklassis väljaspool õppetunde õpetajaga kokku lepitud ajal ja juhendamisel;

5.9. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide kasutuskorrale. Kooli varasse suhtutakse vastutustundlikult ja kooli vara kahjustamisest tuleb koheselt informeerida õpetajat või kooli töötajat. Kooli ja kaasõpilase vara rikkumisest teatatakse vanematele ja tekitatud kahju kuulub nende poolt hüvitamisele;

5.10. Kooli õpikud, raamatud ja muud kasutusse antud õppevahendid tagastab õpilane õppeaasta lõppedes, kooli vahetamisel või lõpetamisel koolile;

5.11. Kui õpilane kooli territooriumil suitsetab, tarvitab huuletubakat, alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, on toime pannud karistusseadustikus ette nähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse § 8, informeerib kool Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid ja Viljandi Vallavalitsust.

6. Turvalisus

Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord (PGS § 44):

6.1. Kool kindlustab kõigile turvalise-, vaimse-, füüsilise- ja sotsiaalse õpikeskkonna, mis rajaneb vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtadega arvestamisel. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat ja/või  kooli direktorit ja vajadusel kooli hoolekogu;

6.2. Eksimuse toime pannud õpilaselt on koolil õigus nõuda selgituskirja kirjutamist. Selgitusest keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilasele karistuse määrata;

6.3. Kool teavitab eksimuse toime pannud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse probleemile lahendust, rakendatav meede sõltub eksimusest ja õpilase varasematest korrarikkumistest;

6.4. Kooli direktor võib õigusrikkumise korral kooli nimel pöörduda politseisse;

6.5. Kaasõpilaste turvalisuse tagamiseks ei tohi õpilastel koolis kaasas olla terariistu ega muid teisi ohustavaid esemeid;

6.6.   Õpilane  jälgib liiklusohutuse nõudeid, kasutab jalgrattaga liikudes turvavarustust ja kannab pimedal ajal helkurit.

7. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine kodukorras

Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi ja mõjutusmeetmeid PGS § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

Üldsätted

Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete eesmärk on mõjutada õpilasi käituma kooli kodukorra kohaselt ja teistest lugu pidama, samuti ennetada koolis turvalisust ohustavate olukordade tekkimist;

7.1. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele konkreetse meetme valikut ning vajalikkust;

7.2. Iga meede on individuaalne, selle määramine on seotud oodatava kasvatusliku mõjuga konkreetsele õpilasele;

7.3. Meetme määramisest tuleb õpilast (vajadusel ka lapsevanemat) teavitada ja meetme sisu õpilasele arusaadavaks teha;

7.4. Kui õpilane pole määratud meetmega nõus, on tal õigus selle määramine vaidlustada, pöördudes esmalt klassijuhataja, seejärel direktori, õppenõukogu, kooli hoolekogu ning viimasena kooli riiklikku järelevalvet teostava isiku poole;

7.5. Kui õiguskaitseorganid on esitanud koolile taotluse mitte käsitleda koolis juba nende poolt lahendatud juhtumit, mis puudutas kooli õpilast, siis kool aktsepteerib seda;

7.6. Õigusrikkumise korral on kooli direktoril  õigus ja vajadusel kohustus pöörduda taotluse esitamiseks politseisse;

7.7. Mõjutussüsteemi objektiivsuse tagamiseks on kehtestatud tugi- ja mõjutusmeetmed õpilaste sagedamini esinevate eksimuste korral;

7.8.Süüdlane hüvitab alati tekitatud materiaalse kahju.

8. Õpilaste sagedamini esinevad eksimused

8.1. Hilinemine õppetundidesse;

8.2. Põhjuseta puudumine;

8.3. Tunnikorra rikkumine;

8.4. Alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja uimastite omandamine, tarbimine, vahendamine;

8.5. Peksmine, vigastuste tekitamine kaasõpilastele;

8.6. Vaimne vägivald kaasõpilaste suhtes (mõnitamine, alandamine, narrimine jmt);

8.7. Õpetaja korralduse täitmata jätmine;

8.8. Jäme käitumine õpetaja või kooli töötaja suhtes;

8.9. Hooletu suhtumine õppetöösse;

8.10. Valetamine, ebaaus käitumine;

8.11. Varastamine;

8.12. Kooli vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;

8.13. Kaasõpilase vara tahtlik rikkumine, lõhkumine;

8.14. Ebaeetiline käitumine;

8.15. Auditiivsete ja visuaalsete tehniliste vahendite kasutamine viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga;

9. Tugi- ja mõjutusmeetmed

9.1. Vestlus, hoiatus;

9.2. Kirjalik märkus e-koolis;

9.3. Konfliktis osalenud poolte lepitamine edasise kokkuleppe saavutamiseks;

9.4. Õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;

9.5. Õpilase käitumise arutamine õppenõukogus;

9.6. Kohustuslik õpirühma suunamine;

9.7. Vestlus direktoriga; direktori käskkiri;

9.8. Õiguskaitseorganite poole pöördumine;

9.9. Õpilasele tugiisiku määramine;

9.10. Lapsevanema nõusolekul kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine;

9.11. Õpilase käitumise arutamine tema osavõtul õppenõukogus või hoolekogus;

9.12. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis (üritused, väljasõidud jm);

9.13. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpuks nõutavad õpitulemused;

9.14. Nutivahendid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse õpilaselt ja tagastatakse kooli kodukorras ette nähtud viisil;

9.15. Kahju rahaline hüvitamine, kahju heastamine;

9.17. Arenguvestluse läbiviimine;

9.18. Individuaalse õppekava rakendamine.

Comments are closed.